Golianovo


STAVEBNÉ POVOLENIE - verejná vyhláška - "Golianovo - obytný súbor 10 RD úprava TS + NNK"
<div class="feed-description"><p>&nbsp;</p> <p>>>>>>>>>>>&nbsp;&nbsp;<a href="http://nova.golianovo.sk//data/G%20OcÚ%20222-23%20G_výstavba%2010%20RD%20úprava%20TS%20+%20NNK%20r%20vv.pdf">"Golianovo - obytný súbor 10 RD"</a></p></div>
11:17 2023-12-01

Návrh - Zásady hospodárenia s majetkom obce Golianovo
<div class="feed-description"><p>TU>>>>><a href="http://nova.golianovo.sk//data/Zásady%20hospopdárenia%20s%20majetkom%20obce.pdf">Zásady hospodárenia s majetkom obce Golianovo</a></p></div>
10:06 2023-12-01

Výzva na orezanie drevín - Západoslovenská distribučná, a.s.
<div class="feed-description"><p>TU>>>>><a href="http://nova.golianovo.sk//data/zapadoslovenska%20distribucna.pdf">Západoslovenská distribučná a.s.</a></p> <p>&nbsp;</p></div>
09:04 2023-12-01

Nová rozhľadňa
<div class="feed-description"><p>Nová rozhľadňa bude prístupná verejnosti až po kolaudácii.</p> <p><img src="http://nova.golianovo.sk/images/Obrázok_WhatsApp_2023-11-29_o_13.58.41_24f5535b.jpg" alt="Obrázok WhatsApp 2023 11 29 o 13.58.41 24f5535b" width="440" height="198" /></p> <p><img src="http://nova.golianovo.sk/images/Obrázok_WhatsApp_2023-11-29_o_13.58.41_6366a8a9.jpg" alt="Obrázok WhatsApp 2023 11 29 o 13.58.41 6366a8a9" width="440" height="977" /></p></div>
13:24 2023-11-29

Smernica o postupe pri vybavovaní sťažností a petícií
<div class="feed-description"><p>&nbsp;&nbsp;</p> <p>TU>>>>>><a href="http://nova.golianovo.sk//data/Smernica%20o%20postupe%20pri%20vybavovaní%20sťažností%20a%20petícií%20-%20obec%20Golianovo.pdf">Smernica</a></p></div>
12:44 2023-11-29

STVEBNÉ POVOLENIE - verejná vyhláška - "Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Golianovo"
<div class="feed-description"><p>&nbsp;</p> <p>>>>>>>>>>&nbsp;<a href="http://nova.golianovo.sk//data/SP_Rekonštrukcia%20miestnych%20komunikácií_Golianovo_text%20(1).pdf">Stavebné povolenie</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>>>>>>>>>>&nbsp;<a href="http://nova.golianovo.sk//data/SP_Rekonštrukcia%20miestnych%20komunikácií_Golianovo_výkres%20(1).pdf">Výkres</a></p></div>
14:34 2023-11-28

Oznam o zmene cestovných poriadkov od 10.12.2023 do 14.12.2024
<div class="feed-description"><p>S platnosťou od 10.12.2023 dochádza k zmene cestovného poriadku na linkách prímestskej dopravy. Viac informácií nájdete tu:&nbsp;</p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp;<b><a href="https://arriva.sk/nitra/zmena-cestovneho-poriadku-na-primestskej-doprave-od-1-10-2023-2/" target="_blank" style="color: #1155cc;" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://arriva.sk/nitra/zmena-cestovneho-poriadku-na-primestskej-doprave-od-1-10-2023-2/&source=gmail&ust=1701263307969000&usg=AOvVaw0fTnPhL8hX6hLXoX56tcdK">https://arriva.sk/nitra/zmena-<wbr />cestovneho-poriadku-na-<wbr />primestskej-doprave-od-1-10-<wbr />2023-2/</a></b></p> <p>&nbsp;</p></div>
13:28 2023-11-28

Návrh VZN Obce Golianovo č.1/2024 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
<div class="feed-description"><p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>>>>>>>>>>>>>>><a href="http://nova.golianovo.sk//data/vzn/VZN_1_2024_o_miestnych_daniach_a_miestnom_poplatku_za_TKO.pdf">NÁVRH VZN č.1/2024</a></p> <p>&nbsp;</p></div>
10:52 2023-11-28

U p o v e d o m e n i e - V E R E J N Á V Y H L Á Š K A o začatí stavebného konania a upustenia od ústneho pojednávania a miestneho šetrenia vo veci predĺženia platnosti povolenia vodných stavieb.
<div class="feed-description"><p>&nbsp;</p> <p>>>>>>&nbsp;<a href="http://nova.golianovo.sk//data/Upovedomenie%20-%20verejná%20vyhláška.pdf">U p o v e d o m e n i e - VEREJNÁ VYHLÁŠKA</a></p></div>
06:56 2023-11-24

ZBERNÝ DVOR
<div class="feed-description"><p>Oznamujeme, že zberný dvor bude dňa 25.11.2023 otvorený posledný krát v tomto roku. Nakoľko bude v tento deň prebiehať asfaltovanie ulice od č.d. 226 po č.d. 448, žiadame občanov, aby použili obchádzkové ulice, ktoré vedú k zbernému dvoru.</p></div>
13:54 2023-11-23

Ambulancia MUDr. Frey - zastupovanie 22.11. a 23.11.2023
<div class="feed-description"><p>Ambulancia praktického lekára pre dospelých Golianovo oznamuje, že dňa 22.11. a 23.11.2023 pre chorobu neordinuje. Zastupovanie: v stredu 22.11. od 8-13 hod. vo V. Cetíne a vo štvrtok 23.11. v čase od 13-16 hod. vo Vinodole. Telefonický kontakt do ambulancie V. Cetín, Vinodol 0908862425. Akútne stavy - volať 155 alebo Pohotovosť pre dospelých Nitra od 16:00 hod.</p></div>
09:01 2023-11-22

OZNAM - autobusové zastávky
<div class="feed-description"><p><span style="font-family: 'book antiqua', palatino; font-size: 14pt;">Od 22. novembra budú opäť obsluhované všetky autobusové zastávky v obci.&nbsp;</span></p> <p>&nbsp;</p></div>
17:33 2023-11-21

Zmena zastávok 21.11.2023
<div class="feed-description"><p>Dňa 21.11.2023 z dôvodu asfaltovania cesty NEBUDE obsluhovaná autobusová zastávka pri obecnom úrade - autobus bude stáť pri kostole. Taktiež NEBUDE obsluhovaná zastávka na priehoni - cestujúci musia použiť zastávku pri škole.</p></div>
17:33 2023-11-20

Zubná ambulancia MUDr. Kyselová - zastupovanie
<div class="feed-description"><p>Ambulancia AB-Dent, s.r.o. oznamuje, že od 21.11.2023 do 24.11.2023 nebude zo zdravotných dôvodov ordinovať. Bolestivé prípady ošetrí: dňa 21.11.2023 MUDr. Hadzimová, PK Párovce, Koceľova 29, Nitra, dňa 22.11.2023 MUDr. Hecht, Willsonovo nábrežie 86, Nitra, dňa 23.11.2023 MUDr. Hechtová, Willsonovo nábrežie 86, Nitra a dňa 24.11.2023 MUDr. Henželová, Schurmannova 23, Nitra.&nbsp;</p></div>
09:37 2023-11-20

OZNÁMENIE - verejná vyhláška - "Golianovo - výstavba 26 RD"
<div class="feed-description"><p>&nbsp;</p> <p>>>>>>>>>>>><a href="http://nova.golianovo.sk//data/G%20OcÚ%20264-23%20G_výstavba%2026%20RD%20rozvod%20nn+rek%20TS%20o%20vv.pdf">OZNÁMENIE - verejná vyhláška - ZsDis, a.s.</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>>>>>>>>>>>><a href="http://nova.golianovo.sk//data/G%20OcÚ%20255-23%20G_výstavba%2026%20RD%20prípojky%20nn%20o%20vv.pdf">OZNÁMENIE - verejná vyhláška - Tempostav, s.r.o.</a></p></div>
12:05 2023-11-15

Návrh rozpočtu na rok 2024
<div class="feed-description"><p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>TU >>>>>>>>>>>><a href="http://nova.golianovo.sk//data/Návrh%20rozpočtu%20na%20rok%202024.pdf">Návrh rozpočtu </a></p></div>
12:01 2023-11-15

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2024
<div class="feed-description"><p>&nbsp;</p> <p>>>>&nbsp;<a href="http://nova.golianovo.sk//data/Návrh%20plánu%20KČ.pdf">Návrh plánu </a></p></div>
11:59 2023-11-15

Obmedzenia na asfaltovaných úsekoch ciest
<div class="feed-description"><p>Oznamujeme občanom, že z dôvodu asfaltovania cesty na ulici pri potoku, od č.d. 291 po č.d. 315, bude v utorok 14.11. ulica čiastočne neprejazdná. Asfaltovanie bude pokračovať v stredu, 15.11., kedy bude ulica úplne neprejazdná. Ďalej oznamujeme, že v dňoch 15., 16. a 20.11. bude realizované asfaltovanie pravej strany cesty v smere od základnej školy po križovatku na priehone. Žiadame občanov, aby neparkovali svoje vozdilá na opravovaných úsekoch cesty.</p></div>
09:53 2023-11-14

Hospic
<div class="feed-description"><p><a href="http://nova.golianovo.sk/images/hospic.png" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><img src="http://nova.golianovo.sk/images/hospic.png" alt="hospic" width="440" height="307" /></a></p></div>
14:34 2023-11-13

Neprejazdná ulica z dôvodu asfaltovania cesty
<div class="feed-description"><p>Dňa 10. novembra bude prebiehať asfaltovanie ulice od č.d. 187 po č.d. 529 a ďalej od č.d. 192 po č.d. 232. Ulica bude úplne neprejazdná. V prípade nepriaznivého počasia sa asfaltovanie realizovať nebude.</p></div>
14:29 2023-11-09

Neprejazdné ulice z dôvodu asfaltovania cesty
<div class="feed-description"><p><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Arial, sans-serif;">Upozorňujeme občanov, že z&nbsp;dôvodu asfaltovania cesty bude v&nbsp;dňoch 9. až 10. novembra úplne neprejazdná ulica od čísla domu 146 po číslo domu 484. Zároveň vo štvrtok 9. novembra bude prebiehať aj asfaltovanie ulice od predajne potravín Môj obchod po číslo domu 284. </span></p></div>
15:57 2023-11-08

Územný plán obce Malý Cetín - zmeny a doplnky č.3 - oznámenie o strategickom dokumente
<div class="feed-description"><p>>>>>>>>>>>>>>>&nbsp; &nbsp;<a href="http://nova.golianovo.sk//data/Oznámenie%20o%20strategickom%20dokumente%20-%20ÚPN%20obce%20M.Cetín%20ZaD%20č.3.pdf">OZNÁMENIE o strategickom dokumente</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>Oznámenie je zverejnené aj na webovom sídle ministerstva :</p> <p>>>>&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-maly-cetin-zmeny-doplnky-c-3">https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-maly-cetin-zmeny-doplnky-c-3</a></p></div>
08:58 2023-11-06

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre upozorňuje občanov
<div class="feed-description"><p>Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre upozorňuje občanov na nebezpečenstvo krádeží na cintorínoch a krádeží vlámaním do motorových vozidiel zaparkovaných v blízkosti cintorínov v období pred a počas Sviatku všetkých svätých a sviatku Pamiatky zosnulých. V tejto súvislosti odporúčame občanom: po zaparkovaní motorového vozidla skontrolovať jeho uzamknutie, nenechávať vo vozidle na viditeľnom mieste položené cenné veci a doklady, pri návšteve cintorína venovať zvýšenú pozornosť svojim osobným veciam. Ak sa stanete obeťou zlodejov, okamžite kontaktujte políciu na telefónnom čísle 158.</p></div>
12:04 2023-10-31

Zatvorená pošta v Golianove 30.10. - 31.10.2023
<div class="feed-description"><p>Oznamujeme občanom, že pošta v Golianove bude v dňoch 30. a 31. októbra zatvorená.</p></div>
09:29 2023-10-27

Obmedzený vjazd - asfaltovanie cesty na ulici pri potoku
<div class="feed-description"><p>Oznamujeme občanom, že od pondelka 30.10.2023 bude prebiehať betónovanie a asfaltovanie cesty na ulici pri potoku od č.d. 291 po č.d. 315. Ulica bude čiastočne neprejazdná. Žiadame občanov, aby neparkovali svoje vozidlá na opravovanom úseku cesty.&nbsp;<span style="color: #ffffff; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; letter-spacing: 0.26px; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.7);"><br /></span></p></div>
08:56 2023-10-27

Skrátené otváracie hodiny Obecného úradu 27.10.2023
<div class="feed-description"><p>Obecný úrad Golianovo oznamuje, že dňa 27.10.2023 bude otvorený do 11:30 hod.</p></div>
08:09 2023-10-27

Autobusová zastávka "na Priehoni"
<div class="feed-description"><p>Oznamujeme občanom, že od pondelka 30.októbra bude opäť obsluhovaná autobusová zastávka "na Priehoni".</p></div>
13:24 2023-10-26

Uzavretá ulica nad Kultúrnym domom
<div class="feed-description"><p>Upozorňujeme občanov, že od zajtra 25.októbra od 07:00 hod. rána do večerných hodín sa bude upravovať ulica nad Kultúrnym domom až po časť ulice pod Vinohradmi. Z tohto dôvodu bude celá ulica uzatvorená. Preto žiadame občanov, aby si v predstihu preparkovali svoje automobily, nakoľko sa po začatí prác z ulice ani z dvorov nedostanú.</p></div>
12:17 2023-10-24

Oznam -- ZBERNÝ DVOR
<div class="feed-description"><p><span style="font-family: 'book antiqua', palatino; font-size: 12pt;">Dňa 28.10.2023 bude zberný dvor z technických príčin ZATVORENÝ.&nbsp;</span></p></div>
06:14 2023-10-24

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja - Strategicko-plánovacieho regiónu Nitra do roku 2030 - zaslanie oznámenia o strategickom dokumente
<div class="feed-description"><p>&nbsp;</p> <p>TU >>>>>>&nbsp; &nbsp;<a href="http://nova.golianovo.sk//data/PHRSR%20DO%20ROKU%202030.pdf">Oznámenie o strategickom dokumente</a></p> <p>Uvedené oznámenie o strategickom dokumente "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja - Strategicko-plánovacieho regiónu Nitra do roku 2030" je zverejnené na webovom sídle ministerstva&nbsp;</p> <p>KLIK >>>>>>>>>&nbsp; &nbsp;<a href="https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-strategicko-planovaci">Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja – Strategicko-plánovacieho regiónu Nitra do roku 2030 - Enviroportál - životné prostredie online (enviroportal.sk)</a></p></div>
11:45 2023-10-23

rogram hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja - Strategicko-plánovacieho regiónu Nitra do roku 2030 - zaslanie oznámenia o strategickom dokumente
<div class="feed-description"><p>&nbsp;</p> <p><a href="http://nova.golianovo.sk//data/PHRSR%20DO%20ROKU%202030.pdf">Oznámenie o strategickom dokumente</a></p> <p>Uvedené oznámenie o strategickom dokumente "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja - Strategicko-plánovacieho regiónu Nitra do roku 2030" je zverejnené na webovom sídle ministerstva&nbsp;</p> <p><a href="https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-strategicko-planovaci">Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja – Strategicko-plánovacieho regiónu Nitra do roku 2030 - Enviroportál - životné prostredie online (enviroportal.sk)</a></p></div>
11:45 2023-10-23

Zubná ambulancia MUDr. Kyselová - zastupovanie
<div class="feed-description"><p>Ambulancia AB-Dent, s.r.o. oznamuje, že dňa 20.10.2023 nebude ordinovať. Bolestivé prípady ošetrí: MUDr. Scherbyna, Farská 29, Nitra.</p></div>
12:41 2023-10-19

Prístavba MŠ a ZŠ
<div class="feed-description"><p>Začala sa príprava staveniska pre prístavbu ZŠ a MŠ Golianovo.</p> <p><img src="http://nova.golianovo.sk/images/393739999_351639387527490_4057978035595421482_n.jpg" width="440" height="587" alt="393739999 351639387527490 4057978035595421482 n" /></p> <p><img src="http://nova.golianovo.sk/images/393803909_351639470860815_7679719765073351785_n.jpg" width="440" height="330" alt="393803909 351639470860815 7679719765073351785 n" /></p> <p><img src="http://nova.golianovo.sk/images/393749559_351639484194147_4414747757312239368_n.jpg" width="440" height="587" alt="393749559 351639484194147 4414747757312239368 n" /></p></div>
08:38 2023-10-18

Oznámenia o splnení podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu - prístavba ZŠ a MŠ
<div class="feed-description"><p><a href="http://nova.golianovo.sk//data/ZŠ_Oznámene.pdf">Oznámenie o splnení podmienok PPM ZŠ</a></p> <p><a href="http://nova.golianovo.sk//data/MŠ_Oznámenie.pdf">Oznámenie o splnení podmienok PPM MŠ</a></p></div>
07:41 2023-10-18

Oznam zberný dvor - veľkoobjemový kontajner
<div class="feed-description"><p>Odpad, ktorý je určený do veľkoobjemového kontajneru môžete vyvážať v stredu 18.10.2023 na zberný dvor do 17.30 hod.</p></div>
12:42 2023-10-17

Zmena autobusovej trasy
<div class="feed-description"><p>Oznamujeme občanom, že z dôvodu prebiehajúcich kanalizačných prác na ulici od základnej školy po križovatku na Priehoni nebude od dnes 17.10.2023 obsluhovaná autobusová zastávka „na Priehoni“. Autobus bude stáť na zastávke pod obecným úradom, pri Základnej škole a pri futbalovom ihrisku. O ukončení obmedzenia Vás budeme informovať.</p></div>
12:40 2023-10-17

Regionálny plán udržateľnej mobility NSK - aktualizácia - zaslanie Oznámenia o strategickom dokumente
<div class="feed-description"><p>>>>>>>>>>>>>>>>>>>&nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href="http://nova.golianovo.sk//data/Regionálny%20plán%20udržateľnej%20mobility%20NSK.pdf">Oznámenie</a></p> <p>link pre verejnosť na zobrazenie:</p> <p><a href="https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalny-plan-udrzatelnej-mobility-nitrianskeho-samospravneho-kraja-">https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalny-plan-udrzatelnej-mobility-nitrianskeho-samospravneho-kraja-</a></p></div>
10:21 2023-10-13

OZNÁMENIE - verejná vyhláška - "Golianovo - obytný súbor 10 RD"
<div class="feed-description"><p>&nbsp;</p> <p>TU&nbsp; &nbsp;>>>>>>>>>>>>>&nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href="http://nova.golianovo.sk//data/G%20OcÚ%20222-23%20G_výstavba%2010%20RD%20úprava%20TS%20+%20NNK%20o%20vv%20(1).pdf">OZNÁMENIE</a></p></div>
08:22 2023-10-09

Obmedzenie - asfaltovanie ulice
<div class="feed-description"><p><span style="font-family: 'book antiqua', palatino; font-size: 12pt;">Upozorňujeme občanov, že od zajtra 4. októbta 2023 sa začne asfaltovať ulica pod Kostolom, následne ulica pod Cintorínom, a nakoniec ulica pod Vinohradmi. Cez ulice bude počas prác čiastočne obmedzený prejazd.</span></p></div>
12:15 2023-10-03

Zápisnice z Parlamentných volieb 2023
<div class="feed-description"><p><a href="http://nova.golianovo.sk//data/zap1_2023.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><strong>Zápisnica okrsok číslo 1</strong> (PDF)</a></p> <p><a href="http://nova.golianovo.sk//data/zap2_2023.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><strong>Zápisnica okrsok číslo 2</strong> (PDF)</a></p></div>
09:40 2023-10-01

Neprejazdná ulica - budovanie kanalizácie
<div class="feed-description"><p><span style="font-family: 'book antiqua', palatino; font-size: 12pt;">Upozorňujeme občanov, že z dôvodu budovania kanalizačných prípojok bude od zajtra v čase od 8:00 – 16.30 hod. neprejazdná celá ulica pri potoku, od domu č. 291 – dom č.316. Prejazd cez ulicu bude obmedzený až do ukončenia kanalizačných prác.</span></p></div>
14:47 2023-09-27

Zubná ambulancia - MUDr. Kyselová - zastupovanie
<div class="feed-description"><p>Ambulancia AB-Dent s.r.o. nebude dňa 28.9. a 29.9.2023 ordinovať.<br />Bolestivé prípady ošetrí :<br />28.9.2023 MUDr. Hranaiová, PK Chrenová, Fatranská 12, Nitra<br />29.9.2023 MUDr. Závacká, PK Klokočina, Hviezdoslavova 1, Nitra</p></div>
12:40 2023-09-27

Oznam - VOĽBY NRSR 2023
<div class="feed-description"><p><span style="font-family: 'book antiqua', palatino; font-size: 12pt;">Oznamujeme občanom, že v sobotu 30.septembra sa budú konať voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v čase od 7:00 do 22:00 hod. Volebnou miestnosťou v obci bude sála v Kultúrnom dome pre okrsok č.1 aj pre okrsok č.2. Pripomíname občanom, že volič je povinný preukázať sa pred hlasovaním občianskym preukazom. Občania obce Golianovo, ktorí sa chcú zúčastniť volieb a závažné, najmä zdravotné dôvody im bránia dostaviť sa do volebnej miestnosti, môžu požiadať o možnosť hlasovania prostredníctvom prenosnej volebnej schránky. O túto možnosť môžu požiadať do piatku 29.septembra do 12tej hodiny telefonicky na obecnom úrade,na tel. č. 037/6581131, prípadne v deň volieb, t.j. v sobotu 30.septembra do 14tej hodiny priamo u členov okrskových volebných komisií.</span></p></div>
12:31 2023-09-27

Oznam o výrube - Monika Levická
<div class="feed-description"><p><a href="http://nova.golianovo.sk//data/vyrub/vyrub_M.Levická.pdf">Oznam o výrube - Monika Levická</a></p></div>
12:06 2023-09-26

Oznam o výrube - Andrej Mešenec
<div class="feed-description"><p><a href="http://nova.golianovo.sk//data/vyrub/vyrub_A.Mešenec.pdf">Oznam o výrube - Andrej Mešenec</a></p></div>
12:05 2023-09-26